Home » Axure RP 線上教學 » Axure RP 第七章 規格文件(Spec)

Axure RP 第七章 規格文件(Spec)

7-1
規格文件

  • 了解規格文件的作用
  • 學會輸出規格文件
  • 學會替規格文件做進階設定